Elektryka

„Realizujemy kompleksowe projekty związane z budową, konserwacją oraz utrzymaniem sieci i instalacji elektrycznych nawet dla segmentu rynku, który wymaga od nas posiadania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych (np. dla jednostek państwowych o znaczeniu strategicznym).

Połączenie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej pozwala realizować nam projekty elektrotechniczne na znacznie wyższym poziomie niż konkurencja.”

mgr i. Kamil Rokosz
Prokurent, Kierownik Projektu

Konserwacja, przeglądy

Każdy sektor budownictwa związany z instalacjami elektrycznymi, elektroenergetycznymi, informatycznymi oraz teletechnicznymi wymaga napraw i przeglądów.
Jesteśmy przygotowani nie tylko do zaprojektowania i zamontowania nowych instalacji, ale także przeprowadzenia czynności sprawdzających poprawność działania tych już istniejących pod kątem ich efektywności i bezpieczeństwa.
Nasza oferta obejmuje prowadzenie badań, przeglądów i pomiarów elektrycznych w różnego rodzaju obiektach – domach, szpitalach, szkołach, firmach, sklepach, zakładach produkcyjnych, powierzchniach handlowych, zakładach chronionych itp.

Tabela czaso-okresowa pomiarów kontrolnych

ZL I – budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II – Budynki lun ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III – szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

Badania okresowe urządzeń piorunochronnych należy wykonać nie rzadziej niż co 5 lat. (wg. PN-86/E-05003/01

Ustawa Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do wykonywania szeregu czynności w procesie ich eksploatacji.
Jednym z nich zgodnie z art. 62 Ustawy jest przeprowadzanie corocznych kontroli okresowych stanu technicznego, a w niektórych przypadkach 2 razy w roku (do 31 maja oraz 30 listopada) dla budynków o powierzchni powyżej 2000 m 2 oraz o powierzchni dachu przekraczającą  1000 m 2– w zakresie podstawowym, raz na 1 rok – w zakresie podstawowym, raz na 5 lat – w zakresie rozszerzonym.

Do podstawowych czynności należy wykonanie badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Do dodatkowych obowiązków należy sprawdzenie stanu bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W przypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń grozi grzywna karna do wartości 5 000,00 zł lub podlega karze aresztu, pozbawienia wolności . Brak okresowych pomiarów elektrycznych może doprowadzić do niepożądanych i dalece idących konsekwencji a ubezpieczyciel na pewno poprosi o dokumenty wykonania pomiarów okresowych. Brak kompletu dokumentów może być podstawą do odmowy wypłaty pieniędzy.

Serwis i utrzymanie

Utrzymanie instalacji elektrycznej w pełnej sprawności wpływa na:
* jej niezawodną pracę,
* wydłuża jej trwałość,
* ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób ją użytkujących.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnej pracy instalacji, konieczna jest jej odpowiednia konserwacja.
Równie ważną kwestią pozostaje przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi wszelkich urządzeń i aparatów elektrycznych, które wchodzą w skład instalacji.
Pominięcie jednego z wyżej wymienionych kryteriów, może doprowadzić do gorszego funkcjonowania instalacji elektrycznej, czego efektem może być potencjalne stworzenie ryzyka dla osób i mienia.

Napisz do nas!